องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วรตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลสมสะอาด

ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder คู่มือประชาชน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
group ฝ่ายบริหาร
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
language หนังสือราชการกรม
folder_open เว็บไซต์กรมส่งเสริม
camera สมุดเยี่ยม
ผู้บริหาร อบต
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
equalizer สำรวจความคิดเห็น
group (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
group (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
email สารจากนายก
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
image ระดับอำเภอ
image ระดับจังหวัด
image ระดับภาค
image ระดับประเทศ
image ระดับโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
ภาพถ่ายบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งฯ ประจำปี 2564 [11 ตุลาคม 2564]
ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ตำบลสมสะอาด [13 สิงหาคม 2564]
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 [11 สิงหาคม 2564]
อบต.สมสะอาดร่วมกับโรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด [16 กรกฎาคม 2564]
ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ตำบลสมสะอาด ประจำปี 2564 [15 กรกฎาคม 2564]
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 [13 กรกฎาคม 2564]
ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2564 [2 มิถุนายน 2564]
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [13 พฤษภาคม 2564]
ออกพื้นที่ตรวจสอบสวนโรคระบาดในสัตว์ ประจำปี 2564 [23 เมษายน 2564]
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 [23 เมษายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ส.ต.ท.วิบูลย์ รัตนวรรณี)
ปลัดองค์บริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 063-3723115
(ส.ต.ท.วิบูลย์ รัตนวรรณี)
ปลัดองค์บริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 063-3723115
เอกสารเผยแพร่
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder มาตรการให้บริการ
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder รายงานดำเนินงานรายจ่ายประจำเดือน
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder งบประมาณรายจ่ายรายเดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
thumb_up facebook
video_label ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
language หนังสือราชการกรม
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 336