องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
group กองคลัง
นางรัชนี จุทาศักดิ์
นักบริหารงานการคลัง(ผอ.กองคลัง)
นายทิวากร ละครมูล
นักวิชาการคลัง
---ว่าง---
นักวิชาการเงิน และบัญชี
นางติม ณรงค์ศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุพรรณณี กองอุดม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธาวิน เขจรเจิม
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.พนิดา ชมระกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิลัยพร กองอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้