องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
group ฝ่ายสภา
นางบุญเส็ง การีรัตน์
ประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
ติดต่อ : 092-2628298
นายเกษร กองอุดม
รองประธานสภาฯ อบต.สมสะอาด
ติดต่อ : 081-1448969
นายชุมพล ชมระกา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ติดต่อ : 064-0918854
นางอรัญญา ศรีขาวรส
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ติดต่อ : 090-2624078
นายเรวัตร พันธุภา
ส.อบต.หมู่ที่ 4
ติดต่อ : 085-6939862
นางสายใจ ปัชาแปลง
ส.อบต.หมู่ที่ 5
ติดต่อ : 086-2627639
นายสมบัติ โกมาลย์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
ติดต่อ : 080-0062396